Drog & Alkoholpolicy

Policyom alkohol, tobak, dopingpreparat och droger

 

Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram”Idrotten vill” slår fast att svensk idrott

genom sin verksamhet vill medverka till enpositiv utveckling i samhället och

aktivt ta ställning mot det som är dåligt ochnedbrytande.

●     Alkohol- och tobaksfria miljöerbland både aktiva och ledare

●     Ingen marknadsföring avalkoholdrycker

●     Nolltolerans mot narkotika ochdoping

 

VästerhaningeRacket och Idrottsklubbs (VRIKs) policy avseende alkohol, tobak, doping ochnarkotika

 

VRIK ställer sig bakom Riksidrottsförbundetssyn på alkohol, tobak, doping och droger och ansluter sig till det policydokument som RF har tagit fram (ANDT policy: https://www.rf.se/download/18.aca92bc1887a853c0a2318/1685688948843/ANDT-policy_2014.pdf).

Ledare och tränare ska vara medvetna om sinroll som förebilder gällande alkohol, tobak, dopingpreparat och droger, och attkraven på personer som verkar inom idrottsrörelsen är högre än inom samhället iövrigt.

Denna policy beskriver vad som gäller isamband med träning, tävling och läger bedrivna i VRIK:s regi. Policyn berörmedlemmar och ledare engagerade i VRIK. Den berör även eventuella övrigadeltagare, exempelvis föräldrar och syskon, i samband med tävlingar och träningpå andra orter. Det är varje ledares och deltagares ansvar att påpekaeventuella avvikelser från policyn genom att antingen prata direkt medmedlemmen, eventuellt med förälder, eller kontakta styrelsen.

 

Alkohol

Gällande lagstiftning angående alkohol följsoch gäller såväl intag som utskänkning i samband med aktiviteter ochkringaktiviteter i föreningens regi.

Våra ledare föregår med gott exempel.

Ingen alkohol får förekomma, varken blandledare eller aktiva i samband med verksamhet för barn och ungdomar, texträning, läger och tävlingar.

Ledare och aktiva ska i samband medrepresentation (möten, konferenser, banketter etc) eller vid socialaföreteelser där det serveras alkohol ansvara för att måttlighet gäller avseendealkoholintag.

VRIK har nolltolerans mot alkoholkonsumtion isamband med skjutsningar till träningar, tävlingar eller andra arrangemang.

Alkohol får inte intas i föreningsklädsel.

Aktiva, ledare och personal ska avstå frånalkohol före och under tävling och träningsläger.

Aktiva, ledare och personal kommer inte tillträning, tävling eller annan aktivitet med bakrus av alkohol.

Vikten av kunskap kring alkoholens negativaeffekter belyses i samband med internutbildning och sammankomster för tränare,ledare och idrottsutövare.

Ledare och personal skall vara uppmärksamma påatt det kan finnas ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och attdessa ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

VRIK är restriktiva vid val av sponsorer somkan uppmuntra och på annat sätt kan leda till ökad alkoholkonsumtion.

 

Tobak

Gällande lagstiftning angående tobak följs isamband med aktiviteter och kringaktiviteter i föreningens regi.

VRIK ska verka för en så tobaksfri miljö sommöjligt.

Våra ledare, tränare och aktiva strävar efteratt avstå tobak under träning och tävling och hanterar sitt tobaksbruk medomdöme inför andra.

VRIK skall avstå från tobaksförsäljning ochmarknadsföring/sponsring av tobaksprodukter.

 

Narkotikaoch Doping

Gällande lagstiftning angående doping ochnarkotika följs och gäller såväl intag som innehav i samband med aktiviteteroch kringaktiviteter i föreningens regi.

Narkotika och dopingklassade substanser fåraldrig förekomma på något sätt i verksamheten utan läkarintyg.

Aktiva som fått preparat utskrivna av läkaresom innehåller narkotika eller dopingklassade substanser söker dispens om detär nödvändigt.

Aktiva, tränare och ledare ska hålla siginformerade om vilka regler som gäller för doping.

 

Handlingsplan

Om ovanstående inte följs av VRIKs medlemmarska:

Ansvarig ledare meddela verksamhetsansvarigoch styrelsen om händelsen.

Ansvarig ledare pratar med berörd person omdet gäller aktiv/vårdnadshavare.

Ansvarig ledare ska kontakta vårdnadshavare omunderårig ertappas med alkohol eller tobak.

Verksamhetsansvarig meddelar styrelsen omhändelsen.

Verksamhetsansvarig pratar med berörd personom det avser ledare eller annan föreningsansluten.

Ansvarig ledare ska om någon minderårig medlemanvänder alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak kontakta vårdnadshavare.

Användande av narkotika eller doping ledertill avstängning från föreningens

verksamhet.

Verksamhetsansvarig eller ordförande kontaktarpolis/social myndigheter vid upptäckt av doping eller narkotikaanvändning.

 

Styrelsen har vid styrelsemöte 2024-xx-xxbeslutat att anta denna policy. Policyn gäller tillsvidare från och med dettadatum.

Drog & Alkoholpolicy

Policyom alkohol, tobak, dopingpreparat och droger

 

Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram”Idrotten vill” slår fast att svensk idrott

genom sin verksamhet vill medverka till enpositiv utveckling i samhället och

aktivt ta ställning mot det som är dåligt ochnedbrytande.

●     Alkohol- och tobaksfria miljöerbland både aktiva och ledare

●     Ingen marknadsföring avalkoholdrycker

●     Nolltolerans mot narkotika ochdoping

 

VästerhaningeRacket och Idrottsklubbs (VRIKs) policy avseende alkohol, tobak, doping ochnarkotika

 

VRIK ställer sig bakom Riksidrottsförbundetssyn på alkohol, tobak, doping och droger och ansluter sig till det policydokument som RF har tagit fram (ANDT policy: https://www.rf.se/download/18.aca92bc1887a853c0a2318/1685688948843/ANDT-policy_2014.pdf).

Ledare och tränare ska vara medvetna om sinroll som förebilder gällande alkohol, tobak, dopingpreparat och droger, och attkraven på personer som verkar inom idrottsrörelsen är högre än inom samhället iövrigt.

Denna policy beskriver vad som gäller isamband med träning, tävling och läger bedrivna i VRIK:s regi. Policyn berörmedlemmar och ledare engagerade i VRIK. Den berör även eventuella övrigadeltagare, exempelvis föräldrar och syskon, i samband med tävlingar och träningpå andra orter. Det är varje ledares och deltagares ansvar att påpekaeventuella avvikelser från policyn genom att antingen prata direkt medmedlemmen, eventuellt med förälder, eller kontakta styrelsen.

 

Alkohol

Gällande lagstiftning angående alkohol följsoch gäller såväl intag som utskänkning i samband med aktiviteter ochkringaktiviteter i föreningens regi.

Våra ledare föregår med gott exempel.

Ingen alkohol får förekomma, varken blandledare eller aktiva i samband med verksamhet för barn och ungdomar, texträning, läger och tävlingar.

Ledare och aktiva ska i samband medrepresentation (möten, konferenser, banketter etc) eller vid socialaföreteelser där det serveras alkohol ansvara för att måttlighet gäller avseendealkoholintag.

VRIK har nolltolerans mot alkoholkonsumtion isamband med skjutsningar till träningar, tävlingar eller andra arrangemang.

Alkohol får inte intas i föreningsklädsel.

Aktiva, ledare och personal ska avstå frånalkohol före och under tävling och träningsläger.

Aktiva, ledare och personal kommer inte tillträning, tävling eller annan aktivitet med bakrus av alkohol.

Vikten av kunskap kring alkoholens negativaeffekter belyses i samband med internutbildning och sammankomster för tränare,ledare och idrottsutövare.

Ledare och personal skall vara uppmärksamma påatt det kan finnas ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och attdessa ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

VRIK är restriktiva vid val av sponsorer somkan uppmuntra och på annat sätt kan leda till ökad alkoholkonsumtion.

 

Tobak

Gällande lagstiftning angående tobak följs isamband med aktiviteter och kringaktiviteter i föreningens regi.

VRIK ska verka för en så tobaksfri miljö sommöjligt.

Våra ledare, tränare och aktiva strävar efteratt avstå tobak under träning och tävling och hanterar sitt tobaksbruk medomdöme inför andra.

VRIK skall avstå från tobaksförsäljning ochmarknadsföring/sponsring av tobaksprodukter.

 

Narkotikaoch Doping

Gällande lagstiftning angående doping ochnarkotika följs och gäller såväl intag som innehav i samband med aktiviteteroch kringaktiviteter i föreningens regi.

Narkotika och dopingklassade substanser fåraldrig förekomma på något sätt i verksamheten utan läkarintyg.

Aktiva som fått preparat utskrivna av läkaresom innehåller narkotika eller dopingklassade substanser söker dispens om detär nödvändigt.

Aktiva, tränare och ledare ska hålla siginformerade om vilka regler som gäller för doping.

 

Handlingsplan

Om ovanstående inte följs av VRIKs medlemmarska:

Ansvarig ledare meddela verksamhetsansvarigoch styrelsen om händelsen.

Ansvarig ledare pratar med berörd person omdet gäller aktiv/vårdnadshavare.

Ansvarig ledare ska kontakta vårdnadshavare omunderårig ertappas med alkohol eller tobak.

Verksamhetsansvarig meddelar styrelsen omhändelsen.

Verksamhetsansvarig pratar med berörd personom det avser ledare eller annan föreningsansluten.

Ansvarig ledare ska om någon minderårig medlemanvänder alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak kontakta vårdnadshavare.

Användande av narkotika eller doping ledertill avstängning från föreningens

verksamhet.

Verksamhetsansvarig eller ordförande kontaktarpolis/social myndigheter vid upptäckt av doping eller narkotikaanvändning.

 

Styrelsen har vid styrelsemöte 2024-xx-xxbeslutat att anta denna policy. Policyn gäller tillsvidare från och med dettadatum.

Drog & Alkoholpolicy

Policyom alkohol, tobak, dopingpreparat och droger

 

Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram”Idrotten vill” slår fast att svensk idrott

genom sin verksamhet vill medverka till enpositiv utveckling i samhället och

aktivt ta ställning mot det som är dåligt ochnedbrytande.

●     Alkohol- och tobaksfria miljöerbland både aktiva och ledare

●     Ingen marknadsföring avalkoholdrycker

●     Nolltolerans mot narkotika ochdoping

 

VästerhaningeRacket och Idrottsklubbs (VRIKs) policy avseende alkohol, tobak, doping ochnarkotika

 

VRIK ställer sig bakom Riksidrottsförbundetssyn på alkohol, tobak, doping och droger och ansluter sig till det policydokument som RF har tagit fram (ANDT policy: https://www.rf.se/download/18.aca92bc1887a853c0a2318/1685688948843/ANDT-policy_2014.pdf).

Ledare och tränare ska vara medvetna om sinroll som förebilder gällande alkohol, tobak, dopingpreparat och droger, och attkraven på personer som verkar inom idrottsrörelsen är högre än inom samhället iövrigt.

Denna policy beskriver vad som gäller isamband med träning, tävling och läger bedrivna i VRIK:s regi. Policyn berörmedlemmar och ledare engagerade i VRIK. Den berör även eventuella övrigadeltagare, exempelvis föräldrar och syskon, i samband med tävlingar och träningpå andra orter. Det är varje ledares och deltagares ansvar att påpekaeventuella avvikelser från policyn genom att antingen prata direkt medmedlemmen, eventuellt med förälder, eller kontakta styrelsen.

 

Alkohol

Gällande lagstiftning angående alkohol följsoch gäller såväl intag som utskänkning i samband med aktiviteter ochkringaktiviteter i föreningens regi.

Våra ledare föregår med gott exempel.

Ingen alkohol får förekomma, varken blandledare eller aktiva i samband med verksamhet för barn och ungdomar, texträning, läger och tävlingar.

Ledare och aktiva ska i samband medrepresentation (möten, konferenser, banketter etc) eller vid socialaföreteelser där det serveras alkohol ansvara för att måttlighet gäller avseendealkoholintag.

VRIK har nolltolerans mot alkoholkonsumtion isamband med skjutsningar till träningar, tävlingar eller andra arrangemang.

Alkohol får inte intas i föreningsklädsel.

Aktiva, ledare och personal ska avstå frånalkohol före och under tävling och träningsläger.

Aktiva, ledare och personal kommer inte tillträning, tävling eller annan aktivitet med bakrus av alkohol.

Vikten av kunskap kring alkoholens negativaeffekter belyses i samband med internutbildning och sammankomster för tränare,ledare och idrottsutövare.

Ledare och personal skall vara uppmärksamma påatt det kan finnas ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och attdessa ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

VRIK är restriktiva vid val av sponsorer somkan uppmuntra och på annat sätt kan leda till ökad alkoholkonsumtion.

 

Tobak

Gällande lagstiftning angående tobak följs isamband med aktiviteter och kringaktiviteter i föreningens regi.

VRIK ska verka för en så tobaksfri miljö sommöjligt.

Våra ledare, tränare och aktiva strävar efteratt avstå tobak under träning och tävling och hanterar sitt tobaksbruk medomdöme inför andra.

VRIK skall avstå från tobaksförsäljning ochmarknadsföring/sponsring av tobaksprodukter.

 

Narkotikaoch Doping

Gällande lagstiftning angående doping ochnarkotika följs och gäller såväl intag som innehav i samband med aktiviteteroch kringaktiviteter i föreningens regi.

Narkotika och dopingklassade substanser fåraldrig förekomma på något sätt i verksamheten utan läkarintyg.

Aktiva som fått preparat utskrivna av läkaresom innehåller narkotika eller dopingklassade substanser söker dispens om detär nödvändigt.

Aktiva, tränare och ledare ska hålla siginformerade om vilka regler som gäller för doping.

 

Handlingsplan

Om ovanstående inte följs av VRIKs medlemmarska:

Ansvarig ledare meddela verksamhetsansvarigoch styrelsen om händelsen.

Ansvarig ledare pratar med berörd person omdet gäller aktiv/vårdnadshavare.

Ansvarig ledare ska kontakta vårdnadshavare omunderårig ertappas med alkohol eller tobak.

Verksamhetsansvarig meddelar styrelsen omhändelsen.

Verksamhetsansvarig pratar med berörd personom det avser ledare eller annan föreningsansluten.

Ansvarig ledare ska om någon minderårig medlemanvänder alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak kontakta vårdnadshavare.

Användande av narkotika eller doping ledertill avstängning från föreningens

verksamhet.

Verksamhetsansvarig eller ordförande kontaktarpolis/social myndigheter vid upptäckt av doping eller narkotikaanvändning.

 

Styrelsen har vid styrelsemöte 2024-xx-xxbeslutat att anta denna policy. Policyn gäller tillsvidare från och med dettadatum.

Kontaktperson(er)
Serdar Kaya
Verksamhetsansvarig junior och vuxenutveckling
No items found.

Bli medlem i tennisklubben

Gå med i en av Sveriges mest intressantaste tennisklubbar just nu. Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i Haninge kommun och verksamheten utgår från Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb
Läs mer

Träningsdagar

Här kan du se när terminen startar och slutar och när det är eventuella avbrott för t.ex. lov eller helger.
Läs mer

Gruppspel

Detta är klubbens gruppspel för både damer och herrar. För att få deltaga krävs medlemsskap i klubben. Matcherna spelas vardagkvällar samt söndagskvällar i hallen.
Läs mer
Bli medlem i Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem